Newsletter

Sme na facebooku

Reklamačný poriadok

Záruka

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Na všetok tovar zakúpený na stránke eluxe.sk poskytujeme záruku 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak). Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. O odoslaní zásielky bude zákazník informovaný mailom. K tovaru je priložený originálny daňový doklad (faktúra) a záručný list. Doklad o prevzatí (uhradení) tovaru si uschovajte. K záruke sa vzťahuje bezplatný záručný servis po dobu 24 mesiacov.
Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis poskytujeme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu (info@eluxe.sk).


Reklamácia

V prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte emailom na  info@eluxe.sk alebo telefonicky na +421 940 777 230. Zákazníkovi bude zaslaný reklamačný formulár (samostatná príloha), ktorý nám vyplnený pošle späť spolu s tovaru na poštovú adresu:


JBB Trade, s.r.o.

P.O.Box 84

080 01 Prešov


Tovar na spôsob dobierky neprijímame. Odporúčame posielaný tovar poistiť.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.


Ako riešiť reklamáciu

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


Zoznam príloh zo strany zákazníka k reklamácii:

a) popis závady (reklamačný formulár)

b) záručný list t.j. číslo faktúry, alebo jej kópiu.

c) kontaktné údaje


O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom kópia reklamačného protokolu.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.


Záruka sa nevzťahuje:

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu, bezplatné.


Záruka sa ďalej nevzťahuje:

na chyby spôsobené neodborným zásahom, kazy spôsobené vonkajšími vplyvmi (napríklad náraz), inými mechanickými povrchovými poškodeniami (napr. odtrhnutie korunky, tlačítka, poškriabanie puzdra, sklíčka…), nešetrným zaobchádzaním, pôsobením chemikálií, pôsobením extrémnych teplôt, poškodením tovaru vniknutím vody, pri nedodržaní návodu na obsluhu a opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, na vypadávanie lepených kamienkov, na znečistenie bielych/svetlých puzdier a remienkov hodiniek spôsobené sfarbením od iných materiálov, látok, chemikálií, kozmetických prípravkov a v kontakte s vodou. Zákaz manipulácie s korunkou a tlačítkami pod vodou a v kontakte s vodou!

Mechanické hodinky – automatické majú povolenú odchýlku od presnosti chodu od 0 až do +/- 2min/deň, podľa typu strojčeka.

Hodinky chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým poľom, účinkami vlhkosti a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné, v záručnej lehote neotvárajte púzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi!